Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinde düzenlenmiş olup, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Anılan düzenleme karşısında, adli sicil kaydında yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın, geçmişte kasıtlı suçtan mahkûmiyet kararı niteliğinde olmadığının kabulü gerekecektir. (Yargıtay 14. Ceza Dairesi- 13.12.2016 tarihli, 2014/6061 Esas, 2016/8460 sayılı kararı)

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl(2) veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

  1. a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
  2. b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
  3. c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için bu kararın sanık tarafından kabul edilmesi gerekir. Aksi durumda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı, kararın tefhim veya tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz kanun yoluna başvurulması hâlinde, itiraz merciinin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesinin şartlarının olup olmadığını, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında hukuka aykırılık bulunup bulunmadığını incelenecek olup,  mercii tarafından suçun sübutu, nitelendirilmesi gibi esasa ilişkin değerlendirme yapılamayacaktır.  (Yargıtay 2. Ceza Dairesi- 15.06.2011 2011/19218 Esas, 2011/13215 sayılı kararı)