İhalenin feshi, yapılan ihalenin usul ve yasaya aykırı olmasından bahisle ilgililerin şikâyet yoku ile icra mahkemesine başvurmaları üzerine ihalenin feshini sağlayan bir yoldur.

İhalenin feshi davasında, ihalenin feshini isteyen kişinin somut bir fesih nedenine dayanması ve bu somut neden yüzünden menfaatinin ihlal edilmiş olduğunu kanıtlaması gerekir

Hukukumuza göre başlıca ihalenin fesih sebepleri şunlardır;

  • İhaleye hazırlık aşamasındaki ihalenin fesih sebepleri; satış ilanının ilgili kişilere tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz bir tebliğ gerçekleşmesi ya da ilanın vekil varken asile tebliğ edilmesi, satışa esas alınan kıymet takdirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi, satışın süresinde istenmemesi nedeniyle haczin kalkmış olması ya da takibin düşmesi ve taşınmazlara ilişkin satışlarda ilan tarihi ve satış tarihi arasında 1 aydan kısa süre olması
  • İcra satışlarında ihalenin yapıldığı zaman oluşan ihalenin fesih sebepleri; ihalenin satış ilanında belirtilen yerden başka yerde yapılması, ihalenin belirtilen gün ve saat dışında başka zamanda yapılması, ihalede satış işlemi yapılırken tellal bulunmaması
  • İhaleye fesat (yolsuzluk) karıştırılması; haleye katılımın engellenmesi, malın gerçek değerine satılmaması, ihale amacına ulaşmasını engelleyen her türlü davranış, ihalenin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunması

İhalenin feshini, yalnız satış̧ isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikâyet yolu ile isteyebilirler.

“Satış ilanı tebliğ edilecek ve ihalenin feshini isteyebilecek ilgililer, satış kararının verildiği tarih itibariyle belirlenir. Bu tarihten sonra tapuya şerh konulması, lehine şerh konan kişiye, satış ilanının tebliğ edilmesini gerektirmeyeceği gibi, bu kişiye ihalenin feshi talebinde bulunma hakkını da vermez.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18/04/2019 tarihli, 2019/6019 Esas, 2019/6816 karar sayılı ilamı)

İhalenin feshi davalarını talep edecek kişiler ilgili kanun maddesi ile sınırlanmış olup, ortaklığın giderilmesine bağlı taşınmaz satışlarında hissedarların tamamının taraf olarak gösterilmesi gerekmektedir. “İhalenin feshi isteminde ilgililerin özellikle ortaklığın giderilmesi satışlarında hissedarların tamamının taraf olarak gösterilmeleri zorunludur. Zira adı geçenlerin ihalenin feshi isteminin incelenmesinde hukuki yararları vardır. Ancak, ihalenin feshi talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkânı verilmelidir.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 16/10/2104 tarihli, 2014/19621 Esas, 2014/23935 karar sayılı ilamı)

İhalenin feshi dava süresi, ihale tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde şikâyet yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır.