İhtarname, her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlerdir.

İhtarname, birçok durum için düzenlenip muhatabına gönderilebilir. Kişilerin ileride aleyhe/lehe açılabilecek dava veya takiplerde kişiye ispat noktasında fayda sağlayabilen önemli bir araçtır.

İhtarnamelerin kişiyi bağlayıcı etkisi bulunmakta olup, içeriğine dikkat edilmesi gereklidir. Zira  yanlış veya eksik hazırlanmış olması halinde ileride hak kaybına sebebiyet verebilir ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

İhtarname içeriğinin yanı sıra belirlenen usul kriterlerine uygun bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Noterlik Kanunu’nun 106. Maddesinde hükmüne göre her türlü hukuki işlemlere ait ihtarname ve ihbarnamede şu unsurlar yer almaktadır;

  1. İstemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adresleri,
  2. İhtar ve ihbar konusu,
  3. İstemde bulunanın imzası,
  4. Tebliğ şerhini, noterin imza ve mühürünü ve tarihi (Yazı ve rakam ile)

İhtarname ve ihbarnameler ilgili tarafından yazılıp tebliğ için notere getirebileceği gibi, notere de yazdırılabilir.

Noterden gelen ihtarname de talepler haklı nedene bağlanıyorsa, çekilen ihtarnamede istenen edim verilen süre içinde yapılmalıdır. Taleplerin haklı bir nedene bağlanmaması durumunda ise cevaben noterden ihtarname yollamak sureti ile itiraz edilmeli ve iddialar reddedilmelidir.