Nişanlanma, ayırt etme gücüne sahip bireylerin birbirlerine karşı “evlilik vaadinde” bulunulması ile kurulur.  Belirtmek gerekir ki nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamayacaktır.

Nişanlanmanın taraflarca sona ermesi durumunda maddi tazminat, manevi tazminat ve nişan hediyelerinin iadesi olmak üzere üç farklı hukuki sonuç doğmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 122. maddesi “Nişanlılık evlenme dışında ki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan kanun maddesi ışığında alışılmışın dışında ki hediyeler, mevcut nişan hediyelerinizin içeriğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili Yargıtay  3.  Hukuk Dairesi’nin 19.02.2013 tarihli, 2013/900 Esas ve 2013/2605 sayılı kararı; “… T.M.K.nun 122. maddesine göre, nişanlılık evlenme dışında bir sebepten sona ererse, nişanlıların birbirlerine vermiş oldukları, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Bu maddeye göre, nişanın bozulması sebebiyle mutad dışı hediyelerin geri alınmasına dair davalarda kusur aranmaz. Nişanın bozulması halinde alışılmışın dışındaki hediyeler aynen, mevcut değilse mislen geri verilir veya karşılığı sebepsiz zenginleşme kurallarına göre geri istenir. Alışılmış (mutad) hediyelerden kasıt giymekle, kullanmakla eskiyen ve tüketilen eşyalardır. Kural olarak giymekle, kullanılmakla eskiyen ve tüketilen (elbise, ayakkabı vs. gibi) eşyaların iadesine karar verilemez.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda değinildiği gibi nişan hediyelerinin iadesi davasında kusur aranmayacaktır. Ancak taraflardan birinin maddi veyahut manevi tazminat talebi bulunması durumunda tazminat miktarının belirlenmesi durumunda kusur esas alınacaktır.

En nihayetinde nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı için zamanaşımı hususuna dikkat etmek gerekir.