Türkiye’de şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve diğer ilgili mevzuatlar tarafından düzenlenir. Şirketler hukuku, işletmelerin kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri, yönetim organları, ortaklık yapısı ve dağılımı, sermaye piyasaları ve şirketlerin fesih gibi konuları kapsar.

Şirket Türleri

Türk şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler, kooperatifler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve şahıs şirketleri kapsamaktadır. Her şirket türü, kendi özelliklerine ve işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak seçilebilir.

Kuruluş Aşaması

Bir şirket kurulurken, öncelikle şirket türü seçilmelidir. Daha sonra, şirketin amacı, işletmenin yönetimi, yönetim organları, ortaklık yapısı ve dağılımı, sermaye ve hisse senetleri gibi konular belirlenir. Şirketin kuruluş süreci, belirli bir prosedürü izler ve Ticaret Sicili’ne kayıt edilir.

Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirketler hukuku kapsamında sermaye, şirketin faaliyetlerini sürdürmek için gereken finansal kaynağı ifade eder. Sermaye, şirketin ortakları tarafından sağlanabilir ve sermaye, hisse senetleri tarafından temsil edilir. Şirketin hisse senetleri, pay sahiplerine şirket yönetiminde oy hakkı ve kar payı alma hakkı verir.

Yönetim Organları

Şirketlerin yönetimi, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve genel kurul gibi organlar tarafından yürütülür. Yönetim kurulu, şirketin faaliyetlerini yürütmekle görevlidir ve genellikle hissedarlar tarafından seçilir. Denetleme kurulu, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini denetler. Genel kurul ise şirketin en yüksek karar organıdır ve hissedarların oy kullanarak karar aldığı bir toplantıdır.

Fesih ve Tasfiye

Şirketlerin fesih veya tasfiye edilmesi durumunda, şirketler hukuku bu süreci düzenler. Fesih, şirketin varlığının sona ermesidir ve fesih nedenine göre farklı bir prosedürü izler. Tasfiye ise şirketin varlıklarının satışı, alacakların tahsili ve borçların ödenmesi işlemidir. Şirketler hukuku, fesih ve tasfiye işlemlerinin yasalara uygun olarak yapılmasını sağlar.

Sermaye Piyasaları

Sermaye piyasaları, hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal araçlar yoluyla şirketlerin sermaye ihtiyacını karşılamasını sağlar. Türk şirketler hukuku, sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeleri de içerir ve bu düzenlemeler, şirketlerin yasalara uygun olarak sermaye piyasalarına erişimini sağlar.

Sonuç olarak, Türk şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar tarafından düzenlenir. Şirketlerin kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri, yönetim organları, ortaklık yapısı ve dağılımı, sermaye piyasaları ve şirketlerin fesih gibi konuları bu mevzuatlar kapsamında düzenlenir. Şirketler hukuku, şirketlerin yasalara uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar ve şirketlerin ortakları, yöneticileri ve diğer ilgili tarafların haklarını korur.